Hostingo paslaugų naudojimosi taisyklės

Šios Ostis.lt paslaugų naudojimo taisyklės (toliau „PNT“) aprašo tinkamus Ostis.lt teikiamų paslaugų (toliau – „Paslaugos“) panaudojimo būdus. Šis dokumentas yra teisėta sutartis, su kuria sutinka Ostis.lt , bei Ostis.lt paslaugas užsisakęs asmuo (toliau – “Klientas”). Klientas sutinka ir su šiomis PNT, bei prisiima visą atsakomybę už netinkamą Paslaugų naudojimą, kuris aprašytas šiose PNT. Ostis.lt pasilieka sau teisę keisti šias PNT; naujosios PNT įsigalioja nuo jų paskelbimo tinklalapyje www.ostis.lt dienos. Tapdami Ostis.lt paslaugų naudotojais, Jūs besąlygiškai sutinkate su visomis šiose PNT aprašytomis sąlygomis, bei taisyklėmis. Taip pat sutinkate laikytis bet kokių šių PNT pakeitimų, naujų sąlygų, ar taisyklių. Bet koks PNT pažeidimas gali baigtis Jums teikiamų paslaugų užrakinimu, visišku nutraukimu, bei kitais šiose taisyklėse, Sutartyje ar LR įstatymų numatytais veiksmais, priklausomai nuo pažeidimo rimtumo, sudėtingumo.

Kenkimas serveriui

Bet koks kenkimas ar bandymas pakenkti serveriui, kitam Ostis.lt klientui, ar jo informacijai, yra griežtai draudžiamas. Bet koks neteisėtas prisijungimas prie kito kompiuterio, kitos kompiuterinės sistemos, ar kompiuterių tinklo, bet koks neteisėtas informacijos pasisavinimas, ar bandymas tai padaryti yra griežtai draudžiamas. Į tai įeina (bet tuo neapsiriboja) svetimų slaptažodžių išgavimas apgaulės būdu, nelegalūs saugumo spragų ieškojimai („skenavimai“) kompiuteriniuose tinkluose, įsilaužimai į kompiuterinius tinklus ir kita. Bet koks nesankcionuotas kitam asmeniui priklausančios kompiuterinės sistemos, ar informacijos naudojimas baigsis teisėtais veiksmais, nukreiptais prieš PNT pažeidimo kaltininką. SVARBI PASTABA – Ostis.lt turi teisę nutraukti paslaugų teikimą ar imtis bet kokių kitų teisėtų veiksmų prieš šių PNT pažeidėjus BE JOKIO ĮSPĖJIMO AR IŠANKSTINIO PRANEŠIMO. Jei Paslaugų teikimas nutraukiamas dėl šių PNT pažeidimo, Kliento sumokėti pinigai nebus grąžinti. Jokia kliento informacija (kompiuterinės bylos, duomenų bazės, pašto dėžutėse saugoma informacija) tokiu atveju taip pat nebus grąžinta. Į neleistinų paslaugų panaudojimų sąrašą taip pat įeina (bet tuo neapsiriboja): elektroninio pašto šiukšlinimas („spam“), bet koks interneto sistemų, programų šiukšlinimas, nelegali informacija, informacijos platinimas, pažeidžiant autorines teises, patentus, programų „laužyklių“ („crack“), programų serijinių numerių platinimas ir/ar bet kokia kita veikla pažeidžianti LR teritorijoje galiojančius įstatymus, kenkianti kitiems Ostis.lt klientams, Ostis.lt tinklo/kompiuterinei įrangai, Ostis.lt darbuotojams. Taip pat paslaugų teikimas gali būti laikinai sustabdytas, visiškai nutrauktas, ar imtasi kitų teisėtų veiksmų prieš tuos klientus, kurie serveryje talpina: – Kitų asmenų garbę ir/ar orumą žeminančią informaciją, taip pat informaciją, kurstančią smurtą, prievartą, rasizmą, ar bet kokią veiklą, kenkiančia visuomenei, asmenų grupei, ar atskiram individui. – Pornografinę medžiagą, kuri pažeidžia LR įstatymus (išskyrus erotinę medžiagą, kurią LR įstatymai leidžia).

Disko vieta

Kiekvienas hostingo planas ar serveris turi jam priskirtą disko vietos limitą saugykloje. Pasiekę jį, nebegalėsite nusiųsti naujų bylų į serverį, gauti el.pašto laiškų ir panašiai. Norėdami nusipirkti daugiau disko vietos, turite kreiptis el.paštu ostismb@gmail.com. Tarifai nustatomi atskirai.

Pokalbių kambariai („Chat rooms“)

Ostis.lt griežtai draudžia įdiegti bet kokius pokalbių kambarius, prieš tai apie tai nepranešus ir nesusitarus su Ostis.lt serverių administratoriais. Dauguma pokalbių kambarių labai apkrauna serverį ir šitaip kenkia kitiems Ostis.lt hostingo serverio klientams.

Netinkamas pašto serverio naudojimas

Ostis.lt neriboja el.pašto žinučių per valandą. Tačiau įtariant neteisėtus veiksmus, šiukšlinimą (SPAM) ar kitus pažeidimus, klientui el.pašto žinučių išsiunčiamas kiekis per valandą gali būti apribotas.

Sistemų saugumas

Klientams griežtai draudžiama Ostis.lt sistemas naudoti siekiant neteisėtai prieiti prie kito serverio, ar kito tinklo. Į tai įeina (bet tuo neapsiriboja): priėjimas prie duomenų, nepriklausančių Klientui, bandymai atspėdi slaptažodžius, sistemų saugumo skylių ieškojimas ir panašiai. Taip pat yra draudžiama jungtis prie išorinių serverių, sukeliant didelį kiekį išeinančių prisijungimų. Klientas negali įsibrauti, bandyti padaryti neveiksniu, kenkti jokiam kitam Klientui, serveriui, ar tinklui (nesvarbu ar jis priklauso Ostis.lt, ar ne). Į tai įeina (bet tuo neapsiriboja): įvairios atakos, siekiant perkrauti sistemas (DoS, DDoS ir pan.), el.pašto šiukšlinimas dideliais kiekiais („bombing“), ar bet kokie bandymai sutrikdyti stabilų bet kokio serverio, ar tinklo darbą. Ostis.lt bendradarbiaus tiriant tokius įvykius, įskaitant bendradarbiavimą su atitinkamomis valstymės institucijomis (Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimų skyriumi ir kt.). Asmenys, kenkiantis kitoms sistemoms gali būti nubausti pagal LR įstatymus. Jūs visiškai atsakingi už bet kokią neteisėtą veiklą, vykdomą per Jums paslaugų teikimo sutartimi priklausantį serverį ar hostingo paslaugą. Jei Jūsų serveris, ar svetainė yra atsakinga, arba įtariama prisidėjusi prie tokios atakos, Ostis.lt be išankstinio perspėjimo nutrauks jos darbą. DĖMESIO: KLIENTAS, BET KOKIU BŪDŲ PAKENKĘS OSTIS.LT, ARBA BET KURIAM KITAM OSTIS.LT KLIENTUI, TURĖS FINANSIŠKAI ATLYGINTI NUOSTOLIUS, PADARYTUS TOKIOS ATAKOS METU.

Prekyba internetu

Jei naudodamiesi Ostis.lt serveriu arba hostingo planu prekiaujate internetu (talpinate internetinę parduotuvę), Jūs esate visiškai atsakingas už informacijos tikslumą, prekių pristatymą, pristatytų prekių atitikimą pirkimo metu nurodytai informacijai, bei bet ką, kas susiję su Jūsų komercine veikla. Jūs taip pat visiškai atsakingi už Jums pirkėjų patikėtą informaciją (adresus, kreditinių kortelių numerius ir kt.). Pasitaikius bet kokiems įsatymų pažeidimams, Ostis.lt bendradarbiaus su atitinkamomis institucijomis tai išsiaiškinant.

Atsakomybės apribojimas

OSTIS.LT NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIUS FINANSINIUS, INTELEKTUALINIUS AR KITOKIUS NUOSTOLIUS, PATIRTUS NAUDOJANTIS OSTIS.LT PASLAUGOMIS. Į TAI ĮEINA: RYŠIO SUTRIKIMAI, DUOMENŲ PATEIKIMO VĖLAVIMAI, AR VISIŠKI NEPATEIKIMAI, AR BET KOKIE KITI PASLAUGOS TEIKIMO SUTRIKIMAI, DUOMENŲ DINGIMAI, ATSIRADĘ DĖL OSTIS.LT SISTEMŲ IR/AR OSTIS.LT DARBUOTOJŲ KALTĖS.

Nepagrįstas resursų naudojimas

Nepagrįstas resursų naudojimas – tai situacija, kai Jūsų prisijungimų prie duomenų bazių, užklausų procesoriui gausa priverčia serverį dirbti lėčiau, nei įprastai (jį perkrauna). Tai gali būti per didelis procesoriaus apkrovimas, operatyviosios atminties apkrovimas, didelis kiekis iš Jūsų sistemų kylančių procesų. Tai gali sukelti CGI, Perl, PHP, ASP programos, Sendmail, mySQL, MSSQL, PostgreSQL, HTTP, SMTP, POP3, FTP užklausos (šiuo sąrašu galimos priežastys neapsiriboja). Jei nepagrįstas resursų naudojimas aptinkamas, galimi veiksmai yra šie (bet jais neapsiriboja): programos („script“), sukeliančios tokią situaciją naudojimo uždraudimas, tam tikros paslaugos (PHP, HTTP, FTP, POP3 ir kt.) uždraudimas, viso hostingo plano ar serverio užrakinimas, arba visiškas paslaugų teikimo nutraukimas. Šių veiksmų gali būti imtasi, jei Jūsų sistemų bet kokio tipo užklausos sudaro daugiau nei 5% visų to tipo užklausų.

Apmokėjimų politika

Visos paslaugos teikiamos iš anksto už jas atsiskaičius. Gali būti taikomi pradiniai mokesčiai, kurie nutraukus paslaugų naudojimą nebūna grąžinami. Kainų nekintamumas garantuojamas tik tam laikotarpiui, už kurį atsiskaityta. Ostis.lt pasilieka sau teisę keisti kainas bet kuriuo metu, išskyrus atskirai numatytus atvejus. Besibaigiant paslaugos naudojimo laikui už kurį yra sumokėta, vartotojas įspėjamas el.paštu. Įspėjimai yra siunčiami prieš 7 dienas, 3 dienas, 1 dieną, baigimosi dieną, bei 1 dieną, 3 dienas, 7 dienas po baigimosi. Jei Klientas susimoka anksčiau šių datų – įspėjimai nebesiunčiami. Jei vartotojas nesusimoka per 7 dienas po naudojimo laiko baigimosi, hostingo planas arba serveris yra suspenduojamas. Kliento informacija yra saugoma serveryje dar 7 dienas po suspendavimo, laukiant apmokėjimo. Po 7 dienų visa informacija (bylos, pašto dėžutės su turiniu, duomenų bazės su turiniu ir kt.) ištrinama. Apmokėjimą turi sudaryti būtent tokia suma, kokios reikalaujama už pilno vieno mėnesio paslaugos teikimą. Apmokėjimai dalimis (tarkime 1-ą ir 15-tą mėnesio dienomis) neįmanomi. Jei mes gausime mažiau pinigų, nei kainuoja Jums teikiamos paslaugos mėnesiui, laikysime, jog už paslaugas neatsiskaityta. Nutraukus paslaugų teikimą, ši pinigų dalis nebus grąžinama. Nutraukus paslaugų teikimą dėl Kliento nemokumo, jo Ostis.lt sąskaitoje turimos lėšos nebus grąžinamos. Jei klientas nepratęsia paslaugų galiojimo laiko, tačiau savo Ostis.lt sąskaitoje turi pakankamai lėšų apmokėjimui, Ostis.lt sistema šias lėšas nuskaičiuoja automatiškai, bei pratęsia paslaugos galiojimo laiką vienam mėnesiui. KLIENTAS NETURI TEISĖS REIKALAUTI, KAD JO, BET KOKIU BŪDU Į OSTIS.LT SĄSKAITĄ ĮMOKĖTOS, LĖŠOS BŪTŲ GRĄŽINTOS. UŽ ŠIAS LĖŠAS JIS GALI PIRKTI OSTIS.LT PASLAUGAS, ĮMOKĖTI PINIGAI NEGRĄŽINAMI JOKIU ATVEJU.

Sąskaitų faktūrų išrašymas

Jei reikalinga sąskaita faktūrą už atliktą mokėjimą, reikia kreiptis į Ostis.lt administraciją el.paštu ostismb@gmail.com ir nurodyti įmonės rekvizitus bei pavedimo sumą ir datą.

Paslaugų teikimo nutraukimas

Ostis.lt pasilieka sau teisę nutraukti paslaugų teikimą Klientui bet kuriuo metu. Jei paslaugų teikimas nutraukiamas Ostis.lt iniciatyva, visi sumokėti pinigai už nepanaudotą laiką bus grąžinti per dvi savaites nuo paslaugų teikimo nutraukimo. Klientas turi atsiųsti savo sąskaitos banke informaciją. Paslaugų teikimas gali būti nutraukiamas apie tai pranešus Klientui prieš 48 valandas. Praėjus 48 valandoms hostingo planas arba serveris suspenduojamas, padaromas visos informacijos archyvas, kuris pateikiamas klientui, jei jis nespėjo pasidaryti duomenų kopijų. Jei paslaugų teikimas nutraukiamas dėl paslaugų naudojimo taisyklių pažeidimo pinigai negrąžinami, hostingo planas arba serveris gali būti išjungtas be perspėjimo ir imtasi kitų paslaugos naudojimosi taisyklėse numatytų teisėtų veiksmų. Atsakomybė ir įsipareigojimai nutraukiant paslaugų teikimą Jei apmokėtų paslaugų galiojimas baigėsi, arba paslaugų teikimas buvo nutrauktas dėl bet kokios kitos priežasties, Ostis.lt nėra atsakinga už bet kokius nuostolius, kuriuos Klientas gali patirti nustojus teikti paslaugą. Į tai įeina (bet tuo neapsiriboja): įmonės ryšių su klientais praradimas, pardavimų praradimas, bet kokie kiti finansiniai nuostoliai, bei bet kokie kiti nuostoliai, ar praradimai, kurie susiję su teisėtu (laikantis čia numatytų taisyklių) paslaugų teikimo nutraukimu.